โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสุพัตรา พูนศรี และครอบครัว