โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณอดิศร งามลาภ และครอบครัว