โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท แจ๊ส ควอลิตี้ จำกัด