โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณรัตนา ศรวงค์, คุณวันทนี ขุนทอง,คุณลดาวัลย์ รัตนะพงษ์วัฒน์, คุณขนิฐา แซ่ลี้ และร้านคนเห็น