โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ วัดใหญ่วันนา (วัดโคกใหญ่)