โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี