โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณคุณกนกวรรณ ตระกูลทองทา และคุณสุทธิเดช แสงจันทร์