โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณศศินันท์ จันทะคาร และครอบครัว