โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสมชาย รัศมิมาน และครอบครัว