โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณฐิติรัตน์ แก่นช้าง และคุณบุญส่ง เต็มจิตต์