โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณณัฐธิดา แซ่อึ้ง และคุณเน๊ตตี้ ศิริพจน์