โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณศุภกานต์ น้อยศรี และเพื่อนๆ