โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ พ.ท.พิชัย มีบุญ และครอบครัว