โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง รุ่นที่ 3