โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล