โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท เจ้าคุณเกษตร พืชผล จำกัด