โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ บริษัท หินอ่อน จำกัด ร่วมกับ บริษัท ศิลาภูพระลาน จำกัด