โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณสงบ พูลสุข คุณนิภาวรรณ วรรณกมล และคุณวิไล เทพนิกร