โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณศรีสุดา นิตติวัฒน์ และครอบครัว