โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มอบกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย