โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณบงกช ปุณยกนก คุณวิไล เทพนิกร และคณะ