โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณไฮ้ซวง-คุณแม่แดง แซ่ลี้