โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ คุณพ่อดิเรก ละคร และครอบครัว