โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ผู้มอบทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์