โรงพยาบาลสระบุรีขอขอบคุณ ร้านฮู้เจริญ และครอบครัวสีมาพลกุล