โรงพยาบาลสระบุรีขอเชิญผู้รับบริการร่วมรณรงค์ “ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก”