โรงพยาบาลสระบุรีขอแสดงความยินดีกับกลุ่มงานรังสีวิทยา ที่ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยฯ