โรงพยาบาลสระบุรีขอแสดงความยินดี

กับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก