โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561