โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค”