โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม โรงพยาบาล – โรงเรียน สานสัมพันธ์สุขใจ