โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562