โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรม วันแห่งการเกื้อกูลและแบ่งปัน