โรงพยาบาลสระบุรีจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563