โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมโครงการ การพัฒนาศักยภาพ

ในการจัดหาและการดูแลผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา