โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต้นแบบสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของคนทำงานด้านซิลิโคลิส”