โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินหมู่

นพ.สมพงษ์  ชลคีรี  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม

เป็นประธานเปิดการประชุมซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉินหมู่(ท้องเสีย)

และ “ทบทวนแผน HICS โรงพยาบาลสระบุรี และแผนสื่อสาร”

 “สถานการณ์จำลองและ Mass Casualty Flow”

โดย  พญ.พัชรี  ด้วงทอง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

“บทบาทหน้าที่และข้อบกพร่องจากการซ้อมแผนครั้งที่แล้ว”

โดย  พว.สุมาลี  จักรไพศาล  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 ภาคบ่าย การซักซ้อม Table Top แผนฉุกเฉินหมู่

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.เกษตร-คุณหญิงวันทนา  โรจนนิล