โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องเล่าจากภาพ (PHOTO TALK) นักบริบาล ต.ปากเพรียว ประจำปี 2566