โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้อุปกรณ์ Internet of Things (loT) กำไลอัจฉริยะติดตามดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะถดถอย และรับมอบอุปกรณ์ (loT)