โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง TUAEP START UP Program