โรงพยาบาลสระบุรีจัดประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา จังหวัดสระบุรี