โรงพยาบาลสระบุรีจัดพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับกับวิกฤตโรคระบาด โควิด-๑๙