โรงพยาบาลสระบุรีจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย