โรงพยาบาลสระบุรีจัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เรียนรู้จิต “สร้างสุข”