โรงพยาบาลสระบุรีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของงานการพยาบาลตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง สายงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4”