โรงพยาบาลสระบุรีจัดโครงการ “อบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น”