โรงพยาบาลสระบุรีซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2563