โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี