โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์