โรงพยาบาลสระบุรีต้อนรับ ทีมประเมินจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข